ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

Ôèðìà ____________________________________________________________________________,

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

расположенная по адресу: _______________________________________________________________,

предлагает к покупке любым заинтересованным лицам ______________________________________

(íàèìåíîâàíèå òîâàðà)

íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

öåíà òîâàðà ñîñòàâëÿåò: __________________________________________________________ ðóá.;

количество товара: __________________________________________________________________;

качество товара: ____________________________________________________________________;

местонахождение товара: ____________________________________________________________;

условия расчетов: ___________________________________________________________________;

условия доставки: ___________________________________________________________________;

срок действия предложения: __________________________________________________________.

Прием заказа осуществляется по телефонам: ____________________________________________.

Сделано в